STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Jak założyć indywidualną  działalność gospodarczą
 • Jak założyć indywidualną  działalność gospodarczą

  Jak założyć działalność – krok po kroku….

  Jest to najprostsza i najłatwiejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Aby ją rozpocząć należy odwiedzić następujące instytucje:

  • Urząd Gminy;
  • Urząd Statystyczny;
  • Bank;
  • Urząd Skarbowy;
  • ZUS.

  Od 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorcy mogą większość spraw związanych z rejestracją firmy dokonać w urzędzie gminy. Oprócz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, mogą oni tutaj zostawić wypełnione dokumenty dotyczące nadania numeru statystycznego REGON oraz NIP.


  Krok pierwszy - Urząd Gminy

  Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne są unormowane przez dwie ustawy:

  ·  Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej;

  ·  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  Tutaj pobieramy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  Taki wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL;
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

  Za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie należy zapłacić 100 zł. Natomiast, jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, należy zapłacić 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od takich opłat. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej organ ewidencyjny wydaje nie póĽniej, niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

  Wzór zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej

  Koncesja i uprawnienia zawodowe:

  Musisz pamiętać, że niektóre rodzaje działalności wymagają posiadania koncesji na ich prowadzenie. Według ustawy są to:

  1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
  2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
  4.  ochrona osób i mienia,
  5. przewóz lotniczy,
  6. budowa i eksploatacja albo wyłącznie eksploatacja autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,
  7.  (uchylony),
  8.  rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

  Od osób planujących takie formy działalności gospodarczej, jak prowadzenie aptek, praktyk lekarskich, praktyk w zawodach prawniczych, biur rachunkowych, pośrednictwa nieruchomości, wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych.


  Krok drugi - Urząd Statystyczny

  Tutaj należy pobrać wnioski o nadanie numeru statystycznego REGON. Pobiera się je w urzędzie na terenie tego województwa, gdzie jest się zameldowanym. Od 1 stycznia 2004 roku osoby fizyczne podejmujące indywidualną działalność gospodarczą mają także możliwość złożenia tego wniosku w urzędzie gminy w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ale niezależnie od tego, że wniosek taki można złożyć w urzędzie gminy, można również go złożyć osobiście w urzędzie statystycznym. Złożenie tego wniosku osobiście w urzędzie statystycznym może okazać się bardziej korzystne czasowo, ponieważ zaświadczenie o nadaniu tego numeru urzędy te wydają z reguły od ręki.

  Natomiast urząd gminy, nie póĽniej niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przesyła wniosek o nadanie numeru REGON do urzędu statystycznego. A urząd statystyczny wydaje zaświadczenie o jego nadaniu w ciągu 7 dni. Zaświadczenie to urząd statystyczny przesyła pocztą na adres przedsiębiorcy. Procedura ta jest bezpłatna. Wniosek o nadanie numeru REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwę "Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem".
  Wzór wniosku RG-1

  Wniosek ten zawiera następujące dane:

  • nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek;
  • adres siedziby;
  • PESEL;
  • nazwisko i imiona;
  • adres zamieszkania;
  • adres do korespondencji;
  • forma organizacyjno-prawna;
  • forma własności;
  • nazwa organu ewidencyjnego;
  • nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny;
  • rodzaje wykonywanej działalności (numery PKD).

  Wniosek o nadanie numeru REGON zawiera:

  • nazwa podmiotu zgłaszającego działalność gospodarczą;
  • adres siedziby
  • PESEL
  • nazwisko i imiona
  • adres zamieszkania
  • adres do korespondencji
  • forma organizacyjno-prawna
  • forma własności
  • nazwa organu ewidencyjnego
  • data wpisu do rejestru ewidencyjnego
  • nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny
  • rodzaje wykonywanej działalności (numery PKD).

  Krok trzeci - Pieczątka

  Na pieczątce musi znaleźć się przynajmniej:

  • pełna nazwa firmy
  • siedziba (adres)
  • numer Regon

  ale warto poczekać z wyrabianiem pieczątki do czasu uzyskania NIP.

  Pieczątka to wydatek około 25 zł i przeważnie jeden dzień oczekiwania na jej wykonanie.

  Z reguły żadne dokumenty nie są potrzebne, ale na wszelki wypadek można wziąć oryginał Wpisu do Ewidencji i dowód osobisty.

  Krok czwarty - Bank

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą obowiązany jest do założenia rachunku bankowego. Do założenia rachunku konieczne są następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja; dokument potwierdzający nadanie numeru REGON; zaświadczenie o NIP; uwierzytelnione przez notariusza wzory podpisów, jeśli przedsiębiorca chce upoważnić inne osoby do dysponowania kontem w banku.


  Krok piąty - Urząd Skarbowy

  Tutaj należy zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej oraz złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT. Należy także wybrać formę rozliczeń z fiskusem. Mamy do wyboru:

  • kartę podatkową;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów;
  • pełną księgowość.

  Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie skarbowym: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON; dokument stwierdzający otwarcie rachunku bankowego.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1.

  Musimy także zdecydować, czy firma ma być płatnikiem VAT. Jeśli zdecydujemy się na to, aby nasza firma była płatnikiem VAT należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - VAT-R. W momencie jego złożenia firma staje się zarejestrowanym podatnikiem VAT i od tego momentu przysługuje mu prawo do odliczeń i otrzymywania zwrotów. Za zgłoszenie VAT należy zapłacić 152 zł.


  Krok szósty - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Ostatnim krokiem na drodze do podjęcia działalności gospodarczej jest odwiedzenie ZUS-u, celem zgłoszenie do ubezpieczenia siebie oraz zgłoszenia płatnika firmy. Należy tego dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

  Konieczne dokumenty, jakie należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja; dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON.

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym Ľródłem dochodu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania. Ponadto przedsiębiorcy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy. Natomiast dobrowolnie można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.

  Zgłoszenie ubezpieczenie do ZUS-u jest bezpłatne.